Hipotez Belirleme Ve Hipotez Testi

damattween

Hipotez araştırma problemi ile ilgili olarak ileri sürülen idda veya açıklamalardır. Hipotez testi ise bu idda ve açıklamaların doğru olmadığını araştırması ve karara bağlanması olarak tanımlanabilir.

Hipotez testi 6 aşamadan oluşur..

1.) Hipotezlerin belirlenmesi : Bir istatistik hipotezi ana kütlenin durumu hakkında ileri sürülen bir beyan olarak tanımlandığında hipotez testi örnek veya örnekleme değerlerini kullanarak hipotezlerin doğruluğunu saptamak işlemidir.

Hipotez testi iki şekilde yapılır.

*  Örneklerin alınan gözlem değerinin ana kütle için varsayılan bir değerden farkının anlamlı olup olmadığının testi arasında farkın anlamlı olup olmadığının testi.
*  İki veya daha fazla sayıda örnekten alınan gözlem değerleri arasında farkın anlamlı olup olmadığını testi hipotezlerin istatistiksel olarak test edilmeleri için istatistiksel parametrelere dönüştürülmeli.

HO = Sıfır hipotezi
H1 = Alternatif hipotez şeklinde bir hipotez çifti yazılması gerekir.

Sıfır hipotezi yukarıda iki şekilde tanımlamak farkın sadece tesadüf örneklemeden kaynaklanan hatalar ile açıklanabileceği şeklinde kurulan hipotezdir.

Başka bir ifadeyle iki değer arasındaki fark tesadüfü örnekleme hatalarından kaynaklanıyorsa bu farkın anlamlı olmadığı yani sıfır olduğu sıfır hipotezi olarak kabul edilir.

2. Önem derecesinin belirlenmesi : Doğru çıkan bir hipotezin kabulü veya yanlış çıkan bir hipotezin red edilmesi halinde araştırmacı doğru hareket etmiş olacak ancak tersi durumda yanlış karar verilmiş olacaktır.

3.) Test istatistiğinin seçilmesi : Hipotez testinin 3. aşamasında belirlenen sıfır hipotezinin test edilmesi için test istatistiği seçilir. Test istatistiği seçilirken çeşitli faktör göz önünde bulundurulmalıdır.

4.) Karar kriterlerinin belirlenmesi : Karar kriteri test istatistiğinin uygulanmasıyla elde edilen sonucun sıfır hipotezinin kabulü veya reddi için gerekli olan karşılaştırılacak değerdir.

5.) Verinin analizi : Test sürecinin bu aşamasında örnekten alınan vergi kullanılarak test istatistiğinin gerektirdiği işlemler yapılır ve sıfır hipotezinin kabul veya reddi için gerekli olan örnek değerler bulunur

6.) Karar ve yorum : Bulunan örnek değeri karar kriteriyle karşılaştırılır ve sıfır hipotezi kabul veya red edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir